کار عملی – کار گروهی

به چیزی که از فعالیت، همکاری و هماهنگی توسط ذهن، چشم و دست ساخته می شود کاردستی می گویند. برخی…

0
رایگان!